Tag Archives: 亞太世界記憶名錄

2016
07-15

楊開荆倡政府助力挖掘資源

2016
07-15

功德林六千文獻列入亞太區世界記憶名錄

2016
07-10

功德林文獻遺產入選亞太世界記憶名錄

2016
07-10

功德林文獻遺產入選亞太世界記憶名錄

2016
07-10

功德林文獻遺產 入選亞太區世界記憶名錄

2016
07-10

慶祝功德林文獻列世界記憶名錄 文獻學會續推廣本土文化

2016
05-23

功德林文獻列世界記憶名錄

2016
05-23

文獻信息學會越南參與會議引介 功德林文獻列世界記憶名錄

2010
05-22

天主敎澳門敎區檔案文獻入選世界記憶工程